Planläggning av kommunala grönytor

Vi blev nyligen inbjudna av Viavest som är verksamma i Västsverige att ta fram en projektplan för hur vi kan förbättra grönytorna i Kungsbacka kommun med fokus på hållbarhet och möten emellan människor.

Vår ingång i projektet

Nedan mer om vår metodik för att skapa en plan för hållbara grönområden i städer med möten i fokus.

Syfte: Det är viktigt att fastställa syftet med grönområdet för att avgöra vilken typ av grönyta som behövs. Ska området användas för rekreation, motion, sociala evenemang eller som en skyddszon mot buller och föroreningar? Detta kommer att påverka utformningen av grönområdet.

Placering: Identifiera områden där det finns brist på grönytor och prioritera att planera grönytor i dessa områden. Det är också viktigt att tänka på tillgängligheten till grönområden för alla invånare, särskilt de som bor i områden med låg inkomst eller hög befolkningstäthet.

Storlek: Storleken på grönområdet bör vara tillräckligt stor för att rymma olika aktiviteter som människor vill göra. Samtidigt måste vi förhålla oss till underhålls- och driftkostnaderna för grönområdet.

Design: Utformningen av grönområdet bör vara estetiskt tilltalande, funktionell och säker. Man bör tänka på vilken typ av växter som ska planteras och hur de ska placeras, vilka funktioner som ska finnas, som lekplatser, grillplatser, bänkar och gångvägar, samt vilken typ av belysning som behövs.

Underhåll: Detta inkluderar regelbunden skötsel av växter, gräsmatta, rengöring av sopor, beskärning av träd och buskar, och reparation av skador. Finns det resurser i kommunen i närtid och i framtiden att underhålla grönområdena?

Trädfällning och beskärning: Förutom underhåll lägger vi en plan för trädfällning Kungsbacka tillsammans med viavest av det befintliga trädbeståndet, samt beskärning som gör att den nya utformningen vi tagit fram kan realiseras.

Hållbarhet: En modern kommun lägger extra fokus på hållbarhetsaspekterna i planeringen av grönytor, inklusive att använda lokalt producerade växter och material, att minska vattenförbrukningen och att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel.

Invånarnas engagemang: Det är viktigt att vi tillsammans med kommunen involverar invånarna i planeringen av grönytor för att säkerställa att deras behov och önskemål tas hänsyn till. Kommunen kan hålla öppna möten, workshops eller undersökningar för att samla in feedback och förslag från invånarna.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer och i samverkan med kommunenen tar vi fram en plan för grönytor som är funktionella, säkra, hållbara och tilltalande för invånarna.

Det vi kanske är mest stolta över är våra möjligheter att om-allokera träd som inte längre passar den planerade gatubilden.